Çiçek Advocatuur

Bezwaar tegen maatregel Ziektewet-uitkering gegrond verklaard!

Wat was er aan de hand?

Cliënt is in oktober 2016 uitgevallen vanwege psychische klachten (zware depressie) als gevolg van een arbeidsconflict. Sindsdien ontvangt hij een Ziektewet-uitkering.

De ex-werkgever van cliënt is eigen risicodrager (ERD) voor de uitvoering van zijn Ziektewet-uitkering. Volgens de ex-werkgever zou cliënt zich niet of onvoldoende hebben gehouden aan de regels van de Ziektewet, zoals de regels die in het re-integratieplan staan. Doordat cliënt niet heeft uitgelegd waarom hij zich niet aan die regels heeft gehouden, heeft de ex-werkgever zijn Ziektewet-uitkering gedurende een periode van vier maanden met 25% verlaagd.

Het bezwaar van cliënt

In bezwaar heeft cliënt vooropgesteld dat bij de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling in 2017 de arbeidsdeskundige heeft geconcludeerd dat er voor hem geen re-integratie mogelijkheden zijn totdat hij is uitbehandeld. In tegenstelling tot hetgeen door de bedrijfsarts van de ex-werkgever in december 2017 is gerapporteerd, is hij nog steeds onder behandeling van een arts, te weten zijn huisarts. In maart 2018 heeft de nieuwe bedrijfsarts c.q. psycholoog van de ex-werkgever gerapporteerd dat cliënt arbeidsongeschikt is als gevolg van een nog niet opgelost arbeidsconflict. Volgens de betreffende bedrijfsarts is het belangrijk dat dit conflict wordt opgelost, eventueel met inzet van mediation. Cliënt heeft medische klachten ontwikkeld die voor het overgrote deel worden onderhouden door het onopgeloste conflict. De medische klachten worden verhevigd door frequent contact met de ex-werkgever. Zolang cliënt niet is behandeld voor zijn medische klachten en het arbeidsconflict niet is opgelost, heeft een re-integratietraject geen nut.

Regels en verplichtingen bij ziekte

In de Ziektewet is onder andere bepaald dat ziekengeld geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, geweigerd wordt, indien de belanghebbende niet binnen redelijke termijn geneeskundige hulp inroept en zich niet gedurende het gehele verloop van de ziekte onder behandeling blijft stellen dan wel de voorschriften van de behandelende arts niet opvolgt. Nadere regels hieromtrent zijn gegeven in het Maatregelenbesluit Socialezekerheidswetten en de Beleidsregels maatregelen UWV. In deze regels is bepaald dat de overtreding van de onderhavige verplichting een maatregel is van de derde categorie, ofwel een maatregel van 25% over vier maanden die ingaat op de eerstvolgende betaling van het ziekengeld.

Het oordeel van UWV

Het UWV heeft naar aanleiding van bezwaar geoordeeld dat de behandeling van cliënt door zijn medisch specialist is gestopt, omdat hij de rekening niet kon betalen. Cliënt heeft echter aangetoond dat hij in december 2017 in elk geval nog onder behandeling was van zijn huisarts. De ex-werkgever heeft derhalve ten onrechte gesteld dat cliënt niet onder behandeling is van een arts. Ook heeft de ex-werkgever niet gepoogd om het probleem bij de kern aan te pakken en tot een oplossing te komen voor het arbeidsconflict.

Het bezwaar is gegrond verklaard en de opgelegde maatregel is ingetrokken.

Heeft u een vraag over een maatregel die u is opgelegd, neem dan gerust contact met ons op.

Mr. Ç. Bakirhan

Advocaat bij Çiçek Advocatuur